Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door PeltEvents VZW en is van toepassing op de website peltevents.com en de daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

  1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden;
  2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
  3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
  4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
  5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
  6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
  7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website(s) en app(s) niet bedoeld zijn voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

PeltEvents VZW
Zipstraat 13
3900 Pelt
België
Ondernemingsnummer: BE0563.753.508.

Daarnaast maakt PeltEvents gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van PeltEvents persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Website

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de website gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden.

Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp beveiligt je data en respecteert je privacy. Bovendien besluit de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van PeltEvents, geeft PeltEvents geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien PeltEvents toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van PeltEvents die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Op die manier probeert PeltEvents verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

Recht op inzage en rechtzetting

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die PeltEvents verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van PeltEvents.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat PeltEvents je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op de beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door PeltEvents of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met PeltEvents via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar info@peltevents.com of naar PeltEvents VZW, Zipstraat 13, 3900 Pelt, België.

Wijzigbaarheid van het privacybeleid

PeltEvents heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 27 augustus 2020.